RODO

Obowiązek informacyjny RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych będzie Szkoła Podstawowa im Wł. St. Reymonta w Ściegnach, z siedzibą w Ściegny 110A, 58-535 Miłków. Dyrektor Szkoły Ilona Rajkowska

1. W sprawie danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: adam@szumowski.com.pl

2.  Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:

a) wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową im Wł. St. Reymonta w Ściegnach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

b) wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową im Wł. St. Reymonta w Ściegnach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;

3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

a) podmioty upoważnione do odbioru  danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

b) podmioty, które przetwarzają  dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

4. Pan/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

5. W związku z przetwarzaniem  danych osobowych w każdej chwili ma Pan/Pan prawo do:

a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

6. W przypadku, w którym przetwarzanie  danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami Rozporządzenia.

8. Podanie  danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Szkole Podstawowej im Wł. St. Reymonta w Ściegnach. Przy czym podanie danych jest:

a) obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

b) dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niemożliwość zawarcia umowy.

9. Pani/Pana  dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Pani/ Pana sytuację prawną lub wywoływać  inne podobne doniosłe skutki.