RODO

Obowiązek informacyjny RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych będzie Szkoła Podstawowa im Wł. St. Reymonta w Ściegnach, z siedzibą w Ściegny 110A, 58-535 Miłków. Dyrektor Szkoły Ilona Rajkowska

1. W sprawie danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: adam@szumowski.com.pl

2.  Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:

a) wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową im Wł. St. Reymonta w Ściegnach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

b) wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową im Wł. St. Reymonta w Ściegnach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;

3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

a) podmioty upoważnione do odbioru  danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

b) podmioty, które przetwarzają  dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

4. Pan/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

5. W związku z przetwarzaniem  danych osobowych w każdej chwili ma Pan/Pan prawo do:

a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

6. W przypadku, w którym przetwarzanie  danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami Rozporządzenia.

8. Podanie  danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Szkole Podstawowej im Wł. St. Reymonta w Ściegnach. Przy czym podanie danych jest:

a) obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

b) dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niemożliwość zawarcia umowy.

9. Pani/Pana  dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Pani/ Pana sytuację prawną lub wywoływać  inne podobne doniosłe skutki.

 

Obiekt objęty monitoringiem wizyjnym

Informujemy, że na terenie nieruchomości obiektu Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Ścięgnach zainstalowano monitoring wizyjny.

 

Nagrania z monitoringu, które umożliwiają identyfikację tożsamości nagranych osób stanowią dane osobowe podlegające ochronie prawnej wynikającej ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Wchodząc na teren obiektu wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

1) Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Ścięgnach, Ściegny 110 A, 58-535 Ścięgny

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym jest kontakt w siedzibie administratora lub pod adresem mailowym: adam@szumowski.com.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub ochrony mienia dyrektor szkoły lub placówki, w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę lub placówkę oraz po przeprowadzeniu konsultacji z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim, może wprowadzić szczególny nadzór nad pomieszczeniami szkoły lub placówki lub terenem wokół szkoły lub placówki w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu na podstawie art. 6 ust 1 lit c rozporządzenia ogólnego oraz zgodnie z art. 108 a ustawy Prawo Oświatowe.

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, z którymi Administrator w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych powierzył dane osobowe (procesorom), a także organom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5) Pani/Pan dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego / organizacji międzynarodowej.

6) Pani/Pan dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu okresu archiwizacji przez okres maksimum 30 dni.

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, postaci utrwalonego wizerunku własnego i własnego dziecka.

8) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia ogólnego.

9) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemach informatycznych.

 

                                               Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Ścięgnach

                                                                                              Ilona Rajkowska