Deklaracja dost─Öpno┼Ťci

Deklaracja dost─?pno??ci Strony Szko??y Podstawowej im. W??adys??awa Stanis??awa Reymonta w ?╣ci─?gnach

Szko??a Podstawowej im. im. W??adys??awa Stanis??awa Reymonta w ?╣ci─?gnach zobowi─?zuje si─? zapewni─? dost─?pno??─? swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dost─?pno??ci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. O??wiadczenie w sprawie dost─?pno??ci ma zastosowanie do strony internetowej www.spsciegny.pl

Strona internetowa naszej placówki jest cz─???ciowo zgodna z wytycznymi o dost─?pno??ci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dla strony http://spsciegny.pl przeprowadzono samoocen─? dost─?pno??ci dla osób niepe??nosprawnych oraz skorzystano z dost─?pnego narz─?dzia do oceny strony:
Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, ??e strona internetowa http://spsciegny.pl spe??nia wymagania w 92,51%.
Szko??a b─?dzie na bie??─?co usuwa─? stwierdzone niedogodno??ci na stronie internetowej

U??atwienia na stronie http://spsciegny.pl:

  • mo??liwo??─? zmiany wielko??ci liter na stronie (funkcja ctr+, ctrl-)
  • podkre??lenie oraz pod??wietlenie linków
  • nawigacja klawiatur─?

 

  • filmy nie posiadaj─? napisów dla osób g??uchych
  • niektóre zdj─?cia z wydarze?? nie posiadaj─? pe??nych opisów alternatywnych
  • dokumenty w PDF nie s─? dokumentami edytowalnymi
  • cz─???─? plików nie jest dost─?pnych cyfrowo

Na stronie internetowej mo??na u??ywa─? standardowych skrótów klawiaturowych przegl─?darki.
O??wiadczenie sporz─?dzono: 2020.09.23

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: dyrektor szko??y
E-mail: dyrektor@sciegny.nauczanie.eu
Telefon: 757619240

Ka??dy ma prawo zg??osi─? uwagi dotycz─?ce dost─?pno??ci cyfrowej strony lub jej elementu, zg??osi─? ??─?danie zapewnienia dost─?pno??ci cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskowa─? o udost─?pnienie niedost─?pnej informacji w innej alternatywnej formie.

??─?danie musi zawiera─? dane kontaktowe osoby zg??aszaj─?cej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy ??─?danie, wskazanie dogodnej formy udost─?pnienia informacji, je??li ??─?danie dotyczy udost─?pnienia w formie alternatywnej informacji niedost─?pnej.

Rozpatrzenie zg??oszenia powinno nast─?pi─? niezw??ocznie, najpó??niej w ci─?gu 7 dni. Je??li w tym terminie zapewnienie dost─?pno??ci albo zapewnienie dost─?pu w alternatywnej formie nie jest mo??liwe, powinno nast─?pi─? najdalej w ci─?gu 2 miesi─?cy od daty zg??oszenia.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmow─? realizacji ??─?dania mo??na z??o??y─? skarg─? do organu nadzoruj─?cego poczt─? lub drog─? elektroniczn─? na adres:
Organ nadzoruj─?cy: Gmina Podgórzyn
Adres: Podgórzyn, ul. ??o??nierska 14, 58-562 Podgórzyn

E-mail: gmina@podgorzyn.pl
Telefon: +48 75 75 48 101
Skarg─? mo??na z??o??y─? równie?? do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dost─?pno??─? architektoniczna

Szko??a Podstawowa im. W??. St. Reymonta w ?╣ciegnach nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich. Szko??a nie dysponuje platformami i windami pozwalaj─?cymi na przemieszczanie si─? na wy??sze pi─?tra oraz toalet dostosowanych do potrzeb osób niepe??nosprawnych. Szko??a nie posiada t??umacza j─?zyka migowego.