Projekty

  Projekty realizowane w roku szkolnym 2021/2022

Fundacja Obrazy Bez Granic
w partnerstwie z Gminą Janowice Wielkie oraz Gminą Podgórzyn

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

pt. „Badacze i Laboranci - czyli kompleksowy system wsparcia rozwoju uczniów szkół podstawowych”

Celem głównym projektu jest podniesienie przez uczniów szkół podstawowych kompetencji kluczowych
oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, nabycie/podniesienie przez
nauczycieli kompetencji cyfrowych a także rozwinięcie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 843 487,13 zł
Całkowita wartość projektu: 992 337,80 zł

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie.pdf

Plakat Badacze i Laboranci

Tygodniowy harmonogram.docx

 

 

 

 

 

Projekty realizowane w szkole i przedszkolu w roku 2018/2019

 1.   "Umiem pływać"
 2. "Poznaję las z Bankiem Genów Leśnych w Kostrzycy"
 3. " Napisz kartkę do Powstańca"
 4. "Czytająca szkoła"
 5. "Mamo, Tato, wolę wodę"
 6. "Zdrowo jemy i zdrowo rośniemy"
 7. "Przedszkolaku, przyroda Cię potrzebuje"
 8. "Eksperymentuję - Rozwój Kompetencji Kluczowych oraz matematyczno-przyrodniczych i TIK uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Jeleniogórskiej”

 

 

 

Galeria Projektu "Eksperymentuję..."

Harmonogram zajęć

 

 

„Eksperymentuje - Rozwój Kompetencji Kluczowych oraz matematyczno-przyrodniczych i TIK uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Jeleniogórskiej”

 

 

 

W okresie 2017-2020 Fundacja Obrazy Bez Granic jako partner z Fundacją Jawor, Gminą Jeżów Sudecki oraz Gminą Podgórzyn realizuje projekt pn. „Eksperymentuje - Rozwój Kompetencji Kluczowych oraz matematyczno-przyrodniczych i TIK uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Jeleniogórskiej”

 

 

Celem projektu jest podniesienie przez uczniów szkół podstawowych kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, rozwinięcie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, nabycie/podniesienie przez nauczycieli kompetencji pracy z dziećmi ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi oraz przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy.

 

Działania skierowane są do uczniów ze Szkół Podstawowych w Czernicy, Siedlęcinie, Sosnówce oraz Ścięgnach, ich rodziców, opiekunów oraz do nauczycieli.

 

Całość przedsięwzięcia składa się z czterech głównych działań:

 

 1. AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI - kształcenie kompetencji i postaw właściwych do rynku pracy:

 • zajęcia wyrównawcze m.in. z matematyki, języków obcych, przyrody, informatyki,
 • nauka współpracy poprzez realizację projektów edukacyjnych,
 • edukacyjne rajdy terenowe - realizowane w weekendy wycieczki po bliskiej okolicy, połączone z odkrywaniem świata,
 • różnorodne koła zainteresowań - badawcze, eksperymentalne dziennikarskie, filmowe, ekologiczne, turystyczne, plastyczne itp.,
 • warsztaty przedsiębiorczości, podczas których dzieci spotkają się z przedstawicielami różnych zawodów (np. podróżnikami, cyrkowcami, artystami, ekonomistami), dowiedzą się dlaczego wykonują oni dany zawód oraz wezmą udział w przygotowanych warsztatach,
 • wycieczki do Explora Park w Wałbrzychu, Hydropolis we Wrocławiu, Muzeum Kinematografii w Łodzi,
 • Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju – praktyczne warsztaty z przedstawicielami różnych obszarów nauki (np. geologami, botanikami, ekologami, ornitologami itd.).

 

 

 1. Z EKSPERYMENTEM NA TY:

 

 • Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju – dodatkowe warsztaty opracowane
  i przeprowadzone przez nauczycieli ze szkoły.

 

 1. WSPIERANIE POTRZEB EDUKACYJNYCH I ROZWOJOWYCH


Indywidualna praca z uczniem poprzez:

 • zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami (np. wykazujących duże umiejętności
  w poszczególnych przedmiotach) - odbędą się zajęcia m.in. z języków obcych, informatyki, matematyki, plastyki, przyrody, sztuki,
 • zajęcia logopedyczne i socjoterapeutyczne,
 • wsparcie indywidualne dla rodziców.

 

 1. AKADEMIA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI


W ramach tego zadania planowane są różnorodne szkolenia podnoszące wiedzę i umiejętności nauczycieli.

 

 

W ramach projektu dla szkoły zostaną zakupione:

- pracownia komputerowa,

- pracownia językowa,

- pracowania matematyczna i przyrodnicza,

- pomoce dydaktyczne.

 

 

 

Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 

Nr. projektu RPDS.10.02.03-02-0008/17

Całkowita wartość projektu: 1 183 732,80 zł