RODO

Obowi?zek informacyjny RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporz?dzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporz?dzenie) informujemy, ??e:

Administratorem podanych przez Pani?/Pana danych b?dzie Szko??a Podstawowa im W??. St. Reymonta w ?ciegnach, z siedzib? w ?ciegny 110A, 58-535 Mi??ków. Dyrektor Szko??y Ilona Rajkowska

1. W sprawie danych osobowych mo??na kontaktowa? si? z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: adam@szumowski.com.pl

2.  Dane osobowe przetwarzane b?d? w celu realizacji czynno??ci urz?dowych tj.:

a) wype??niania obowi?zku prawnego ci????cego na Administratorze w zwi?zku z realizowaniem zada?? przez Szko??? Podstawow? im W??. St. Reymonta w ?ciegnach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporz?dzenia;

b) wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania w??adzy publicznej powierzonej Administratorowi w zwi?zku z realizowaniem zada?? przez Szko??? Podstawow? im W??. St. Reymonta w ?ciegnach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporz?dzenia;

3. W zwi?zku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powy??ej, Pani/Pana dane osobowe mog? by? udost?pniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mog? by?:

a) podmioty upowa??nione do odbioru  danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

b) podmioty, które przetwarzaj?  dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzaj?ce).

4. Pan/Pana dane osobowe b?d? przetwarzane przez okres niezb?dny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym równie?? obowi?zku archiwizacyjnego wynikaj?cego z przepisów prawa.

5. W zwi?zku z przetwarzaniem  danych osobowych w ka??dej chwili ma Pan/Pan prawo do:

a) dost?pu do tre??ci danych, na podstawie art. 15 Rozporz?dzenia;

b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporz?dzenia;

c) usuni?cia danych, na podstawie art. 17 Rozporz?dzenia;

d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporz?dzenia;

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporz?dzenia.

6. W przypadku, w którym przetwarzanie  danych odbywa si? na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporz?dzenia), przys??uguje Pani/Panu prawo do cofni?cia tej zgody w dowolnym momencie, bez wp??ywu na zgodno??? z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni?ciem.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, ??e przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami Rozporz?dzenia.

8. Podanie  danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Szkole Podstawowej im W??. St. Reymonta w ?ciegnach. Przy czym podanie danych jest:

a) obowi?zkowe, je??eli tak zosta??o to okre??lone w przepisach prawa;

b) dobrowolne, je??eli odbywa si? na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencj? niepodania danych b?dzie brak mo??liwo??? realizacji czynno??ci urz?dowych lub niemo??liwo??? zawarcia umowy.

9. Pani/Pana  dane nie s? przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mog??yby mie? wp??yw na Pani/ Pana sytuacj? prawn? lub wywo??ywa?  inne podobne donios??e skutki.

 

Obiekt obj?ty monitoringiem wizyjnym

Informujemy, ??e na terenie nieruchomo??ci obiektu Szko??y Podstawowej im. W??. St. Reymonta w ?ci?gnach zainstalowano monitoring wizyjny.

 

Nagrania z monitoringu, które umo??liwiaj? identyfikacj? to??samo??ci nagranych osób stanowi? dane osobowe podlegaj?ce ochronie prawnej wynikaj?cej ROZPORZ?DZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep??ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz?dzenie o ochronie danych).

 

Wchodz?c na teren obiektu wyra??a Pani/Pan zgod? na przetwarzanie danych osobowych.

1) Administratorem danych osobowych jest Szko??a Podstawowa im. W??. St. Reymonta w ?ci?gnach, ?ciegny 110 A, 58-535 ?ci?gny

2) Administrator wyznaczy?? Inspektora Ochrony Danych, z którym jest kontakt w siedzibie administratora lub pod adresem mailowym: adam@szumowski.com.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b?d? jedynie w celu bezpiecze??stwa uczniów i pracowników lub ochrony mienia dyrektor szko??y lub placówki, w uzgodnieniu z organem prowadz?cym szko??? lub placówk? oraz po przeprowadzeniu konsultacji z rad? pedagogiczn?, rad? rodziców i samorz?dem uczniowskim, mo??e wprowadzi? szczególny nadzór nad pomieszczeniami szko??y lub placówki lub terenem wokó?? szko??y lub placówki w postaci ??rodków technicznych umo??liwiaj?cych rejestracj? obrazu na podstawie art. 6 ust 1 lit c rozporz?dzenia ogólnego oraz zgodnie z art. 108 a ustawy Prawo O??wiatowe.

4) Odbiorc? Pani/Pana danych osobowych b?d? podmioty, z którymi Administrator w celu wykonywania praw i obowi?zków wynikaj?cych z zawartych umów cywilnoprawnych powierzy?? dane osobowe (procesorom), a tak??e organom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5) Pani/Pan dane osobowe nie b?d? przekazywane do Pa??stwa Trzeciego / organizacji mi?dzynarodowej.

6) Pani/Pan dane osobowe b?d? przechowywane do czasu up??ywu okresu archiwizacji przez okres maksimum 30 dni.

7) Posiada Pani/Pan prawo dost?pu do tre??ci swoich danych osobowych, postaci utrwalonego wizerunku w??asnego i w??asnego dziecka.

8) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, i?? przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporz?dzenia ogólnego.

9) Pani/Pana dane osobowe b?d? przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemach informatycznych.

 

                                               Dyrektor Szko??y Podstawowej im. W??. St. Reymonta w ?ci?gnach

                                                                                              Ilona Rajkowska