Co, gdzie, kiedy?

 Rok 2020/2021

 

deklaracja_swietlica_2021-22.doc

 

 

28.09.2020

Tegoroczna oferta zdj�?�? z Mawi.

zdj�?cia 1

zdj�?cia 2.

 

22.09.2020

Drodzy Rodzice,

w ramach opieki stomatologicznej zostanie wykonany przegl�?d z�?bów i badanie profilaktyczne uz�?bienia (czy dziecko potrzebuje uda�? si�? do ortodonty),

Rodzice otrzymaj�? informacje o stanie jamy ustnej dziecka, badanie jest bezbolesne, z pomoc�? lusterka stomatologicznego, oraz informacje, gdzie mozna leczy�? swoje pociechy. Rodzicow ,którzy nie wyra??aj�? zgody na badanie,prosz�? o pisemn�? odmow�? do dnia 25.09.

Pozdrawiam Marlena Piatek-Ksia??czyk lekarz dentysta

 

02.09.2020

Witamy w nowym roku szkolnym:)

Poni??ej kalendarz roku szkolnego, wa??ne daty oraz informacje o sk??adkach i p??atno??ciach.

 1. Mamy nowy dziennik elektroniczny, Vulcan.

           Aby Rodzice mieli do niego dost�?p, potrzebujemy adresu mailowego Pa??stwa. B�?dzie on loginem do dziennika, has??o nalezy sobie ustawi�? samodzielnie, po klikni�?ciu na link "Za??ó?? konto" .          Adres do dziennika

https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminapodgorzyn

instrukcja zak??adania konta w e-dzienniku dla Rodziców

 1. Sk??adka na Rad�? Rodziców 50 z?? na ca??y rok szkolny , p??atne w sekretariacie, ( najlepiej poda�? w kopercie przez dziecko wychowawcy)
 2. Sk??adka na Edu Nect 33 z?? na ca??y rok szkolny   (w podpisanej kopercie do wychowawcy)
 3. Ubezpieczenie w PZU, sk??adka p??atna przelewem bankowym  55,21 z??  na podane konto . Dane do wp??aty w linku:

ubezpieczenie PZU

warunki ubezpieczenia:

warunki ubezpieczenia

 W ka??dy wtorek w godzinach 0d 8.00-12.00 dzia??a gabinet profilaktyki zdrowotnej.

 

Kalendarz roku szkolnego

LP

WYDARZENIA

TERMIN

 1.  

Uroczyste rozpocz�?cie roku szkolnego

1.09.2020

 1.  

Rada Pedagogiczna

09.09.2020, 16.09.2020

 1.  

Zebrania rodziców z wychowawcami klas

09.2020

 1.  

Rada Pedagogiczna

Zebranie informacyjne dla rodziców dzieci obj�?tych pomoc�? psych.ped.

16.09.2020

 

23.09.2020

 1.  

?�lubowanie klas pierwszych

14.10.2020

 1.  

Dodatkowe dni wolne

09-10.11.2020

 1.  

Drzwi otwarte szko??y, zebrania z wychowawcami

25.11.2020

 1.  

powiadomienie rodziców o ocenach niedostatecznych za I pó??rocze

do 11.12.2020

 1.  

Zimowa przerwa ??wi�?teczna

23.12-01.01.2020

 1.  

Podanie propozycji ocen za I pó??rocze

do 22.12.2020

 1.  

Wystawienie ocen za semestr I

do 05.01.2021

 1.  

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

13.01.2021

 1.  

Ferie zimowe

18.01-29.01.2021

 1.  

Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej

03.02.2021

 1.  

Zebrania z rodzicami

10.02.2021

 1.  

Wiosenne ferie ??wi�?teczne

01.04-06.04.2021

 1.  

Drzwi otwarte szko??y, zebrania z rodzicami

14.04.2021

 1.  

Dzie?? wolny

3 maja 2021

 1.  

Egzamin po zako??czeniu ósmej klasy – dni wolne od zaj�?�? dydaktycznych dla klas 1-7.

25,26,27 maja 2021

 1.  

Powiadomienie rodziców o ocenach niedostatecznych za rok szkolny 2020/21

14.05.2021

 1.  

Diagnoza klas II, III, IV, V, VI,VII

maj 2021

 1.  

Podanie propozycji ocen za rok szkolny2019-2020

do 07.06.2021

 1.  

Dodatkowy dzie?? wolny od zaj�?�? dydaktycznych

04.06.2021

 1.  

Wystawienie ocen za rok szkolny

14.06.2021

 1.  

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

16.06.2021

 1.  

Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej

28.06.2021

 1.  

Zako??czenie roku szkolnego 2019-20120

25.06.2021

 
 
 
Warto poczyta�?:

Blokada rodzicielska internetu

Procedury: bezpieczenstwo w szkole

 

Kalendarz Roku szkolnego 2019/2020

 

WYDARZENIA

TERMIN

 

Uroczyste rozpocz�?cie roku szkolnego

2.09.2019

 

Zebrania rodziców z wychowawcami klas

12.09.2019

 

Rada Pedagogiczna   Zebranie Rady Rodziców

24.09.2019

 

  Informacje dla rodziców dzieci obj�?tych pomoc�? psych.ped.

30.09.2019

 

?�lubowanie klas pierwszych

14.10.2019

 

Drzwi otwarte szko??y, zebrania z wychowawcami

26.11.2019

 

powiadomienie rodziców o ocenach niedostatecznych za I pó??rocze

do 20.12.2019

 

Zimowa przerwa ??wi�?teczna

23.12-01.01.2020

 

Dodatkowe dni wolne od zaj�?�? dydaktycznych

02.01-03.01.2020

 

Podanie propozycji ocen za I pó??rocze

do 13.01.2020

 

Wystawienie ocen za semestr I

do 20.01.2020

 

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

28.01.2020

 

Próbny egzamin klas VIII

 

 

Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej

04.02.2020

 

Zebrania z rodzicami

30.01.2020

 

Ferie zimowe

10.02.-23.02.2020

 

Drzwi otwarte szko??y, zebrania z rodzicami

31.03..2020

 

Wiosenne ferie ??wi�?teczne

09.04-14.04.2020

 

Egzaminy ósmej klasy – dni wolne od zaj�?�? dydaktycznych dla klas 1-7.

21.04-23.04.2020

 

Powiadomienie rodziców o ocenach niedostatecznych za rok szkolny 2019/20

14.05.2020

 

Diagnoza klas II, III, IV, V, VI,VII

maj 2020

 

Podanie propozycji ocen za rok szkolny2019-2020

do 31.05.2020

 

Dodatkowy dzie?? wolny od zaj�?�? dydaktycznych

12.06.2020

 

Wystawienie ocen za rok szkolny

16.06.2020

 

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

16.06.2020

 

Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej

29.06.2020

 

Zako??czenie roku szkolnego 2019-20120

26.06.2020