2 kwietnia - Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

Osoby w spektrum autyzmu należą do grup najbardziej narażonych na dyskryminację, przemoc i wykluczenie. Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju dziecka o podłożu neurologicznym. Osoby z autyzmem mają problemy z mówieniem, postrzeganiem świata, rozumieniem relacji społecznych. W Polsce żyje około 400 tysięcy dzieci z autyzmem. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, ma na celu propagowanie wiedzy na temat tego zjawiska.

W ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu realizowane są liczne inicjatywy na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin. Jedną z nich jest „Polska na Niebiesko” – coroczna kampania społeczna o zasięgu ogólnopolskim.

W naszej Szkole również włączyliśmy się do tej akcji. Pani Ania - pedagog specjalny, przygotowała film o dzieciach autystycznych, który obejrzeli wszyscy uczniowie i nauczyciele. Zostały także wykonane prace plastyczne na ten temat. Przede wszystkim jednak pokazaliśmy solidarność z dziećmi z autyzmem niebieskim kolorem ubrania. Mamy w Szkole takie dzieci i wiemy, że czują się u nas bardzo dobrze, a rodzice naszych autystyków są spokojni o ich rozwój intelektualny i społeczny.

Brawo dla Dzieci i Dorosłych, którzy są świadomi problemów związanych z autyzmem.

Więcej →

  • Piątek, 02 kwietnia 2021
  • Ilona Rajkowska
Od 29.03.2021 do dnia 11 kwietnia 2021 r. na podstawie rozporządzenia MEiN z dnia 26 marca 2021

na obszarze całego  kraju ogranicza się funkcjonowanie  szkół podstawowych, w tym oddziałów przedszkolnych w tych szkołach. Na wniosek rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, rodziców dzieci, którzy są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców dzieci, którzy realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 placówka ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, do których uczęszczają te dzieci.

Wniosek rodzica o opiekę w przedszkolu

 

Więcej →

  • Piątek, 26 marca 2021
  • Ilona Rajkowska
Zapraszamy do naszej szkoły nowych uczniów
Nadszedł czas trudnych decyzji dla Rodziców przyszłych pierwszoklasistów. Jaką wybrać szkołę? Zapraszamy do szkoły w Ścięgnach!
W klasach jest do 12 uczniów, a to oznacza, że każdemu dziecku nauczyciel może poświęcić więcej czasu i pomóc mu zarówno w problemach, jak i w rozwijaniu talentów.
Nikt się nie spieszy, ma czas na wyjaśnienie wątpliwości, powtórkę zagadnienia, jeśli jest taka potrzeba. Nasi uczniowie świetnie radzą sobie w dalszej edukacji.
To, co ważne dla rodziców, to bezpieczeństwo uczniów, a w tak małej społeczności wszyscy się znają i łatwo można zapobiegać problemom.
Przyjazny klimat małej szkoły sprzyja funkcjonowaniu dzieci ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi. Obserwujemy ich rozwój, cieszymy się, że uczniowie wzrastają w atmosferze tolerancji i pełnej akceptacji ze strony całej społeczności szkolnej.
Korzystamy z nowoczesnych technologii ( tablice i monitory w każdej sali, tablety) ale dużo czasu spędzamy na świeżym powietrzu, korzystając z pięknego położenia, sprzyjającego uprawianiu sportu, mamy też do dyspozycji boisko"Orlik".
Od września będzie realizowany unijny projekt edukacyjny z dużą ilością zajęć pozalekcyjnych, atrakcyjnych wycieczek i warsztatów. Zapraszamy do kontaktu również rodziców starszych uczniów:) tel. 757619240
wnioski do pobrania w sekretariacie lub ze strony:

Więcej →

  • Środa, 24 marca 2021
  • Ilona Rajkowska

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalno??ci w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, nauk? w trybie zdalnym b?d? realizowali uczniowie wszystkich klas szkó?? podstawowych w ca??ym kraju.

 Dyrektor szko??y  organizuje nauczanie zdalne lub stacjonarne na terenie szko??y ze wzgl?du na rodzaj niepe??nosprawno??ci ucznia oraz mo??e – ze wzgl?du na inne przyczyny uniemo??liwiaj?ce uczniowi nauk? zdaln? w domu, zorganizowa? nauk? zdaln? w szkole na dotychczasowych zasadach.

Dyrektorzy szkó?? nadal mog? organizowa? uczniom klas ósmych  konsultacje indywidualne lub w ma??ych grupach oraz organizowa? egzaminy próbne.

Przedszkole pracuje bez zmian stacjonarnie.

Więcej →

  • Piątek, 19 marca 2021
  • Ilona Rajkowska
Talon na lody

Zapraszamy Wszystkich Uczestników Konkursu na Budowl? ze ?niegu do odbioru nagrody- porcji lodów dla ca??ej rodziny.?????? Po talon prosz? si? zg??asza? w sekretariacie szko??y????????yczymy smacznego

Więcej →

  • Poniedziałek, 08 marca 2021
  • Ilona Rajkowska