Od 29.03.2021 do dnia 11 kwietnia 2021 r. na podstawie rozporządzenia MEiN z dnia 26 marca 2021

na obszarze całego  kraju ogranicza się funkcjonowanie  szkół podstawowych, w tym oddziałów przedszkolnych w tych szkołach. Na wniosek rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, rodziców dzieci, którzy są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców dzieci, którzy realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 placówka ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, do których uczęszczają te dzieci.

Wniosek rodzica o opiekę w przedszkolu

 

Więcej →

  • Piątek, 26 marca 2021
  • Ilona Rajkowska
Zapraszamy do naszej szkoły nowych uczniów
Nadszedł czas trudnych decyzji dla Rodziców przyszłych pierwszoklasistów. Jaką wybrać szkołę? Zapraszamy do szkoły w Ścięgnach!
W klasach jest do 12 uczniów, a to oznacza, że każdemu dziecku nauczyciel może poświęcić więcej czasu i pomóc mu zarówno w problemach, jak i w rozwijaniu talentów.
Nikt się nie spieszy, ma czas na wyjaśnienie wątpliwości, powtórkę zagadnienia, jeśli jest taka potrzeba. Nasi uczniowie świetnie radzą sobie w dalszej edukacji.
To, co ważne dla rodziców, to bezpieczeństwo uczniów, a w tak małej społeczności wszyscy się znają i łatwo można zapobiegać problemom.
Przyjazny klimat małej szkoły sprzyja funkcjonowaniu dzieci ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi. Obserwujemy ich rozwój, cieszymy się, że uczniowie wzrastają w atmosferze tolerancji i pełnej akceptacji ze strony całej społeczności szkolnej.
Korzystamy z nowoczesnych technologii ( tablice i monitory w każdej sali, tablety) ale dużo czasu spędzamy na świeżym powietrzu, korzystając z pięknego położenia, sprzyjającego uprawianiu sportu, mamy też do dyspozycji boisko"Orlik".
Od września będzie realizowany unijny projekt edukacyjny z dużą ilością zajęć pozalekcyjnych, atrakcyjnych wycieczek i warsztatów. Zapraszamy do kontaktu również rodziców starszych uczniów:) tel. 757619240
wnioski do pobrania w sekretariacie lub ze strony:

Więcej →

  • Środa, 24 marca 2021
  • Ilona Rajkowska

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalno??ci w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, nauk? w trybie zdalnym b?d? realizowali uczniowie wszystkich klas szkó?? podstawowych w ca??ym kraju.

 Dyrektor szko??y  organizuje nauczanie zdalne lub stacjonarne na terenie szko??y ze wzgl?du na rodzaj niepe??nosprawno??ci ucznia oraz mo??e – ze wzgl?du na inne przyczyny uniemo??liwiaj?ce uczniowi nauk? zdaln? w domu, zorganizowa? nauk? zdaln? w szkole na dotychczasowych zasadach.

Dyrektorzy szkó?? nadal mog? organizowa? uczniom klas ósmych  konsultacje indywidualne lub w ma??ych grupach oraz organizowa? egzaminy próbne.

Przedszkole pracuje bez zmian stacjonarnie.

Więcej →

  • Piątek, 19 marca 2021
  • Ilona Rajkowska
Talon na lody

Zapraszamy Wszystkich Uczestników Konkursu na Budowl? ze ?niegu do odbioru nagrody- porcji lodów dla ca??ej rodziny.?????? Po talon prosz? si? zg??asza? w sekretariacie szko??y????????yczymy smacznego

Więcej →

  • Poniedziałek, 08 marca 2021
  • Ilona Rajkowska
Konkurs na Budowl? ze ?niegu

Pi?kna zima to ju?? przesz??o???, ale na szcz???cie zosta??y fotografie... Wasze budowle ze ??niegu s? wspania??e, imponuj?ce, pomys??owe, zaskakuj?ce.... Dzi?kujemy za przes??anie zdj??, mamy nadziej?, ??e twórcy dobrze si? bawili, bo jak wida? wi?kszo??? prac powstawa??a zespo??owo, a w grupie jest moc:)

Więcej →

  • Wtorek, 23 lutego 2021
  • Ilona Rajkowska