Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Ścięgnach

Szkoła Podstawowej im. im. Władysława Stanisława Reymonta w Ścięgnach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.spsciegny.pl

Strona internetowa naszej placówki jest częściowo zgodna z wytycznymi o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dla strony http://spsciegny.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony:
Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa http://spsciegny.pl spełnia wymagania w 92,51%.
Szkoła będzie na bieżąco usuwać stwierdzone niedogodności na stronie internetowej

Ułatwienia na stronie http://spsciegny.pl:

  • możliwość zmiany wielkości liter na stronie (funkcja ctr+, ctrl-)
  • podkreślenie oraz podświetlenie linków
  • nawigacja klawiaturą

 

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Oświadczenie sporządzono: 2020.09.23

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: dyrektor szkoły
E-mail: dyrektor@sciegny.nauczanie.eu
Telefon: 757619240

Każdy ma prawo zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Gmina Podgórzyn
Adres: Podgórzyn, ul. Żołnierska 14, 58-562 Podgórzyn

E-mail: gmina@podgorzyn.pl
Telefon: +48 75 75 48 101
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Ściegnach nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich. Szkoła nie dysponuje platformami i windami pozwalającymi na przemieszczanie się na wyższe piętra oraz toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.