Nauka zdalna

 

6.11.2020

Szanowni Rodzice,  od 9 do 29 listopada uczniowie  od klasy I do VIII ucz─? si─? zdalnie. Przedszkole bez zmian, stacjonarnie.

Prosimy o zapoznanie si─? z zasadami zdalnej nauki obowi─?zuj─?cymi w naszej szkole.

zasady zdalnej szko??y

zasadami kulturalnego zachowania si─? w Internecie, czyli Netykiet─?

Netykieta

oraz warunkami i sposobami oceniania

Warunki i sposoby oceniania wewn─?trzszkolnego w czasie nauki zdalnej

Podstawow─? form─? kontaktu miedzy Nauczycielami, a Rodzicami pozostaje

Dziennik elektroniczny

 

23.10. 2020

Szanowni Rodzice,
dzisiaj zostali??my poinformowani o decyzji Ministra Edukacji Narodowej, ??e uczniowie klas IV-VIII szkó?? podstawowych przechodz─? na nauk─? zdaln─?.
Nowe zasady funkcjonowania szkó?? i placówek wejd─? w ??ycie od soboty 24 pa??dziernika i b─?d─? obowi─?zywa??y do niedzieli, 8 listopada br.

Przedszkola i klasy I-III szkó?? podstawowych b─?d─? funkcjonowa??y bez zmian.

W poniedzia??ek wypróbujemy now─? platform─? do zdalnego nauczania Ms Teams, dzieci maj─? loginy i has??a, ─?wiczy??y na informatyce, ale je??li nie wszystko b─?dzie dzia??a??o idealnie prosimy o wyrozumia??o??─?.
?ü─?czenie b─?dzie si─? odbywa??o wed??ug planu lekcji obowi─?zuj─?cego dotychczas, jedna lekcja nie d??u??ej ni?? 30 minut.
Dla uczniów, którzy ze wzgl─?du na niepe??nosprawno??─? lub np. warunki domowe nie b─?d─? mogli uczy─? si─? zdalnie w domu, dyrektor mo??e zorganizowa─? nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole). B─?dzie tez mo??liwo??─? wypo??yczenia tabletów z dost─?pem do internetu, prosz─? takie zapotrzebowanie zg??osi─? wychowawcy klasy
( Rodzice klasy VI zg??aszaj─? poprzez dziennik wszystkie uwagi do mnie, ze wzgl─?du na nieobecno??─? p.Adamek)
Prosz─? te?? o ??ledzenie zmian w planie lekcji, poniewa?? wielu nauczycieli choruje, w takim przypadku uczniowie b─?d─? mieli tzw. "okienko", bez zast─?pstw.

Pozdrawiam i ??ycz─? zdrowia
Ilona Rajkowska

 

 

19 czerwca 2020

Od 22 czerwca uruchamiamy przedszkole.

Prosimy o zapoznanie si─? z procedurami bezpiecze??stwa oraz deklaracj─? i o??wiadczeniem Rodzica.

Procedury zapewnienia bezpiecze??stwa

Oswiadczenie Rodzica

deklaracja Rodzica

 

 

 

 

 

 

 

23.05.2020

Do 7 czerwca przed??u??one zosta??o nauczanie na odleg??o??─?. Od 25 maja – zorganizowane b─?d─? konsultacje dla uczniów klas 8 . Natomiast od 1 czerwca uruchomione b─?d─? konsultacje dla uczniów z pozosta??ych klas. Nale??y si─? wcze??niej umówi─? z nuczycielem indywidualnie. Konsultacje sa nieobowi─?zkowe i mozliwe tylko za zgod─? Rodziców.

Plan Konsultacji

24.04.2020

Komunikat MEN w sprawie terminu egzaminu ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty w szko??ach dla dzieci i m??odzie??y potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odb─?dzie si─? od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasi??ci poznaj─? do 31 lipca. Szko??y otrzymaj─? równie?? wtedy za??wiadczenia.

 

03.04.2020

Drodzy Rodzice i Uczniowie i Nauczyciele!
W??a??nie otrzymali??my informacj─? ??e Orange przygotowa?? kilka ofert dla wszystkich którzy chroni─? si─?, przebywaj─?c w domach.
??????przez dwa miesi─?ce nawet po 100GB internetu za z??otówk─? miesi─?cznie
??????darmowe 10 GB internetu
??????odkodowane kana??y w TV orange
??????1 m-c za darmo bez umowy lojalno??ciowej
Wi─?cej informacji na stronie www:
https://www.orange.pl/view/razem…

 

 

25.03.2020

Netykieta w nauczaniu on-line

 

Kochani Uczniowie

 

W ??yciu codziennym,  kulturalnego cz??owieka poznajemy po tym, ??e przestrzega norm zachowania nazywanych etykiet─?. Mo??e ona dotyczy─? poprawnych zachowa?? przy stole (podczas spo??ywania posi??ków) lub podczas prowadzenia rozmów.

Zasady te dotycz─?  wszystkich, a wi─?c i Was Drodzy Uczniowie.
W Internecie takie zasady  s─? równie?? wymagane i ??wiadcz─? o kulturze cz??owieka. Znane s─? pod nazw─? netykieta.
Netykieta mówi mi─?dzy innymi o tym, i?? nie nale??y:

 

 • komunikuj─?c si─? z innymi u??ytkownikami Internetu, u??ywa─? brzydkich wyrazów;
 • korzysta─? z programów, za które nie zap??acili??cie;
 • zagl─?da─? bez pozwolenia do cudzych plików.
 • nagrywa─? uczestników video-czatów, robi─? im zdj─?─? i publikowa─? bez pozwolenia

 

W zwi─?zku z obecn─? sytuacj─?, gdy od 25 marca 2020r. zosta??a wprowadzona zdalna edukacja du??o wi─?cej ni?? zwykle b─?dziemy sp─?dza─? przed ekranem komputera, tableta, smartfona czy telefonu komórkowego. Musimy zatem pami─?ta─? o internetowym savoir – vivre, by nauka przebiega??a przyjemnie dla obu stron. Jest kilka zasad video konferencji, która w wielu profesjach i dziedzinach sta??a si─? norm─? i oznak─? nowoczesno??ci.

 

Netykieta zdalnej edukacji

 

 •       Dobre przygotowanie. Niezwykle wa??ne jest, by podczas rozmowy z nauczycielem mie─? przy sobie niezb─?dne potrzebne do dyskusji materia??y.
 •       Warto  przed rozpocz─?ciem wybra─? odpowiednie miejsce, by t??o za naszymi plecami by??o bez niespodzianek typu np. niepo??cielone ??ó??ko.
 •        Wa??ne jest przyj─?cie odpowiedniej pozycji cia??a, najlepiej siedz─?c─? za biurkiem. Nale??y te?? pami─?ta─? o tym, by si─? nie garbi─?!
 •       Dobra prezencja. Zadbaj o swój strój, pami─?taj - jeste?? w szkole.
 •       B─?d?? punktualny! Spó??nienie na lekcj─? on–line  jest takim samym nietaktem, jak na normaln─? lekcj─?.
 •       Mowa cia??a: unikaj nadmiernej gestykulacji, nie baw si─?  d??ugopisem oraz nie rysuj na swoich notatkach.
 •       Mów spokojnym, wyra??nym g??osem, staraj si─? by─? zrozumiany
 •       ??adnych rozpraszaczy wokó??: piesków, kotków, chomików i innych naszych kochanych zwierz─?tek.
 •       Wy??─?cz telewizor, radio, wycisz dzwonek telefonu.

 

Praktyka czyni mistrza. Odbycie kilku lekcji on-line pozwoli na zapoznanie si─? z ich specyfik─? i nie b─?dzie to ju?? sprawia??o problemu. Pami─?tajcie równie??, ??e i Wasi nauczyciele ucz─? si─? tej formy pracy zdalnej. B─?d??my dla siebie wyrozumiali i grzeczni.

„Grzeczno??─? nie jest rzecz─? ani ??atw─?, ani ma??─?” cytuj─?c za mistrzem Adamem Mickiewiczem. 

G??owa do góry w tym trudnym czasie :)

 

 

 
 
 
24.03.2020
Drodzy Rodzice i Uczniowie,

w zwi─?zku z wprowadzeniem stanu epidemii, obowi─?zuj─? nas nowe przepisy dotycz─?ce funkcjonowania szkó?? i przedszkoli, które b─?d─? obowi─?zywa??y od 25 marca do 10 kwietnia. Realizowanie podstawy programowej b─?dzie si─? odbywa??o zdalnie. Zasady nauki zdalnej w naszej szkole opisane s─? w linku poni??ej.

U??o??yli??my tymczasowy plan lekcji on-line, bedzie on na pewno modyfikowany i dostosowywany do mo??liwo??ci technicznych uczniów. W razie jakichkolwiek problemów i pyta?? prosimy si─? kontaktowa─? mailowo - kontakty do s??u??bowej poczty s─? w linku poni??ej.

Zasady zdalnej nauki w ?╣ci─?gnach

Plan lekcji on-line

Adresy mailowe nauczycieli

Jutro, tj w ??rod─? 25 marca dajemy sobie czas na rozruch i sprawdzenie ??─?czy, nie obowi─?zuje plan na ??rod─? - b─?d─? prowadzone zaj─?cia z informatyki: pan Mateusz  pomo??e rozwi─?za─?  techniczne problemy. Aby spotka─? si─? z nauczycielem, trzeba si─? zalogowa─? na swoim koncie na platformie Edu-Nect i w Postach po prawej stronie klikn─?─? w link od nauczyciela, nie trzeba instalowa─? ??adnych aplikacji, ani si─? logowa─?.Plan na jutro:

Godzina : 9.00 klasa 8, 10.00 klasa 7, 11.00 klasa 6, 12.00 klasa 5 13.00 klasa 4

 

„Zacznij tam, gdzie jeste??, u??yj tego, co masz, zrób, co mo??esz.”

Do zobaczenia mam nadziej─? wkrótce, b─?d??cie zdrowi

 Ilona Rajkowska