Rekrutacja

 Rekrutacja do Przedszkola i Szko??y na rok   szkolny 2021/2022

Zarz?dzenie Wójta gminy Podgórzyn z dnia 1.02.2021.pdf

Wniosek do Przedszkola.docx

Wniosek o przyj?cie do Oddzia??u Przedszkolnego.docx

Wniosek o przyj?cie dziecka do szko??y.doc

Rekrutacja do Przedszkola i Szko??y w roku szkolnym 2020/2021

W obecnej sytuacji, w zwi?zku z og??oszeniem stanu epidemii, skan karty zg??oszenia lub jego zdj?cie, prosimy wys??a? drog? elektroniczn? na adres: sekretariat@sciegny.nauczanie.eu

Gdy sytuacja zago??enia epidemicznego minie, doniesiecie Pa??stwo orygina?? dokumentu do szko??y. Wi?cej informacji mo??na uzyska? pod nr 75 7619240. Z linków pobierzecie Pa??stwo odpowiedni dokument.

Ulotka

Zarz?dzenie Wójta Gminy

 

Wniosek do Przedszkola

Wniosek o przyj?cie do Oddzia??u Przedszkolnego

Wniosek o przyj?cie dziecka do szko??y

 

Rekrutacja do szkó?? ponadpodstawowych 2018/2019

/pliki/List_Minister_Edukacji_Narodowej_do_Rodziców_w_wersji_word.pdf

/pliki/Rekrutacja_do_szkó??_ponadpodstawowych_i_ponadgimnazjalnych_na_rok_szkolny_2019-2020_ulotka.pdf